Info o Klastrze

Drukuj PDF

W oparciu o pozyskane doświadczenia z zakresu  prowadzenia wysoko specjalistycznych szkoleń czy eventów firma M.M. Druk Serwis oraz partnerzy podjęli decyzję o założeniu Klastra Edutainment. Celem strategicznym działalności powiązania kooperacyjnego jest dążenie do specjalizacji regionu Małopolski w rozwoju wiedzy i kultury innowacji w dziedzinie biznesu na zasadach edutainment oraz przeniesienia najlepszych praktyk biznesowych do systemu edukacji. Małopolska, w tym szczególnie Kraków charakteryzuje się dużą koncentracją jednostek naukowo badawczych oraz uczelni, które kształcą przyszłych pracowników. W związku z tym działania Klastra nastawione są nie tylko na wykorzystanie wewnętrznego potencjału regionu, ale przede wszystkim na jego wzmocnienie i zainicjowanie dążenia do wysokiej specjalizacji w zakresie programów nauczania opartych o edutainment w biznesie. Popularyzacja i zaszczepienie w środowisku naukowym i akademickim metodologii nauczania w oparciu o najbardziej skuteczne i innowacyjne techniki edukacyjne pozwoli wyróżnić region na tle innych województw i stworzyć swoistą Intelektualną Dolinę Krzemową, która będzie się wyróżniała nowatorskim nastawieniem do nauki oraz popularyzacją innowacyjnych postaw i wzorców zachowań sprawdzonych w praktyce biznesowej. Dzięki temu przyszła kadra będzie miała możliwość praktycznej nauki najlepszych praktyk biznesowych oraz twórczego rozwiązywania problemów, z którymi spotka się w przyszłych miejscach pracy. Stąd przyszli pracownicy staną się poszukiwaną na rynku kadrą.

Klaster Edutainment powstał jako wspólna inicjatywa podmiotów reprezentujących 4 sektory: MŚP, instytucje otoczenia biznesu, administrację publiczną oraz szkołę wyższą. Celem kluczowym podjętej inicjatywy jest opracowanie innowacyjnego systemu nauczania kadr dla biznesu w oparciu o ideę oraz mechanizmy edutainment. Zapewnienie tak szerokiej reprezentacji różnych sektorów pozwoli na pozyskanie szerokiego i kompleksowego spektrum wiedzy będącej podstawą do opracowania nowego systemu szkoleniowego. Firmy z sektora MŚP zrzeszone w ramach Klastra Edutainment  działają w branży szkoleniowej, eventowej oraz doradczej. Ich celem jest rozwój branży szkoleniowej w oparciu o najnowsze rozwiązania edukacyjne, co wpłynie bezpośrednio na zwiększenie ich konkurencyjności na rynku.  Współdziałanie wspomnianych podmiotów wynika z faktu, iż dotychczas żadna z firm nie dysponowała potencjałem, który pozwalał na zlecenie i opracowanie zaawansowanych narzędzi szkoleniowych w postaci gier Edutainment, czy też prowadzenie prac badawczo ? rozwojowych zmierzających do rozwoju branży. Natomiast wsparcie ze strony uczelni wyższej, instytucji otoczenia biznesu oraz administracji publicznej pozwoli na pozyskanie dla idei nowatorskiego programu kształcenia kadr dla biznesu, szerokiego poparcia społecznego oraz wsparcia przy wdrażaniu idei Edutainment w małopolskim środowisku akademickim.

Klaster Edutainment jest modelem powiązania typu holenderskiego. Jego działanie zakłada ścisłą współpracę z jednostkami naukowo badawczymi, co w znacznej mierze zwiększa dostęp powiązania do nowych technologii, wiedzy z zakresu gospodarki czy potrzeb edukacyjnych środowiska akademickiego, jak również podmiotów gospodarczych.  Działanie powiązania kładzie szczególny nacisk na innowacje, transfer wiedzy i doświadczeń, jak również rozwój metodologii oraz nauki edutainment w kraju.

Współpraca pomiędzy uczestnikami Klastra polega na realizowaniu wspólnych projektów badawczych, prowadzenia seminariów oraz interaktywnych szkoleń czy eventów, w celu zwiększenia integracji członków Powiązania, jak również popularyzacji idei edutainmnet. Dzięki temu następuje wymiana unikalnej dla każdego podmiotu wiedzy, kompetencji, doświadczeń czy technologii z innymi uczestnikami powiązania. Wszystkie projekty prowadzone obecnie, jak również te, które będą realizowane w przyszłości mają na celu zwiększenie stopnia innowacyjności Partnerów w oparciu o wykorzystanie nowatorskich form kształcenia kadr. Nie tylko sama forma kształcenia jest istotna w ramach Klastra Edutainment. Równie istotna jest wiedza z zakresu najlepszych praktyk biznesowych, która ma być przekazywana w ramach realizowanych projektów szkoleniowych.

Klaster Edutainment działa w branży profesjonalnych szkoleń biznesowych. W ramach prowadzonej działalności stale wprowadza i rozwija najnowsze i najbardziej efektywne metody szkoleniowe, które są atrakcyjne dla odbiorców a jednocześnie gwarantują wysoką skuteczność w przekazywanej wiedzy. Szkolenia skierowane są do szeroko pojmowanego biznesu. Wiedza, która jest przedmiotem szkoleń może być skutecznie wykorzystywana w przemyśle, usługach, czy handlu. Oferowane w ramach Klastra szkolenia są precyzyjnie dobierane do potrzeb jego odbiorców pod względem zakresu, specjalizacji oraz rodzaju przekazywanej wiedzy, czy stosowanych narzędzi edukacyjnych, w celu zapewnienia ich maksymalnej skuteczności.